Ban Giám Hiệu
trường TCN KTCN hùng Vương

Pham Quang Trang Thuy

Cô Phạm Quang Trang Thủy

Hiệu trưởng

Nguyen Ngoc Hanh

Thầy Nguyễn Ngọc Hạnh

Phó Hiệu trưởng