Nhiệm vụ

Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh, sinh viên. Thống kê tình hình học sinh, sinh viên có việc làm, Thiết lập mối quan hệ với cựu học sinh, sinh viên của trường. Đề xuất thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước quy định có liên quan đến học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động phong trào mang tính giáo dục và tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh kết hợp đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo học tại trường

Liên hệ

Điện thoại: (028) 3957 4922
Email: