Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong hoạch định chiến lược phát triển hoạt động đào tạo của trường. Xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình quản lý đào tạo, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

Liên hệ

Điện thoại: (028) 3855 8016 – 076 667 2620

Email: [email protected]