Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu cho việc lập kế hoạch thu – chi  hàng quí, hàng năm của trường; thực hiện các khoản thu – chi; lập kế hoạch theo đúng qui định. Tổ chức kiểm tra các khoản thu và chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

Liên hệ

Điện thoại: 
Email: