Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ theo các tiêu chí kiểm định chất lượng trường nghề và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Giám sát việc thực hiện các quá trình đào tạo theo qui định Nhà nước, thực hiện các qui trình, thủ tục ISO, các tiêu chí kiểm định chất lượng.

Liên hệ

Điện thoại:
Email: