Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc sắp xếp tổ chức quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên. Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật. Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lế tân đối ngoại. Quản lý cơ sở vật chất và bảo trì các loại trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào tạo của trường. Tổ chức thực hiện các hoạt động: An toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế, vệ sinh phòng bệnh; bảo vệ an ninh và trật tự trong trường. Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường.

Liên hệ

Điện thoại: (028) 3856 3456
Email: