»» LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ««

»» LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ««

♦ KHÓA 43 – ĐỢT 1: ♦ KHÓA 43:

⇒  NGHÊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP:

*** TKB học kỳ 2 (áp dụng từ ngày 06/11/2018 đến ngày 17/07/2019)->>> TẢI VỀ

⇒ NGHỀ CÔNG NGHÊ THÔNG TIN:

*** TKB học kỳ 2 (áp dụng từ ngày 12/11/2018 đến ngày 04/5/2019) ->>> TẢI VỀ

⇒ NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ:

*** TKB học kỳ 1  (áp dụng từ ngày 18/02/2019 đến ngày 04/08/2019)->>> TẢI VỀ

♦ KHÓA 43 – ĐỢT 2:

⇒ NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ:

*** TKB học kỳ 1  (áp dụng từ ngày 18/02/2019 đến ngày 04/07/2019)->>>TẢI VỀ