THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 23K17 – Niên khóa: 2023 – 2025

KHÓA 23K17 – Niên khóa: 2023 – 2025

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 25/9/2023 đến ngày 03/02/2024)  TẢI VỀ (MỚI) 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN (Áp dụng từ ngày 01/11/2023)     TẢI VỀ  (MỚI)

 

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 8 MÔN (Áp dụng từ ngày 13/11/2023)     TẢI VỀ(MỚI)

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2025

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2025

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/9/2023 )  TẢI VỀ (MỚI)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG TIẾNG ANH (Áp dụng từ ngày 13/9/2023 đến 03/02/2024  Tải về

  Danh sách chia nhóm: Tải về

Văn hóa 4 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22K16 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 02/10/2023) – TẢI VỀ(MỚI)

=>>>Danh sách chia lớp  –  TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 8 môn: 

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 8 MÔN KHÓA 22K16 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 05/9/2023) – TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia lớp  – TẢI VỀ

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2024

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2024

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/9/2023)  ->>> TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 21K15 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 03/10/2023) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>DS HỌC SINH TRẢ NỢ MÔN TOÁN- TẢI VỀ

=>>>DS HỌC SINH TRẢ NỢ MÔN VĂN- TẢI VỀ

=>>>DS HỌC SINH TRẢ NỢ MÔN  LÝ-  TẢI VỀ

=>>>DS HỌC SINH TRẢ NỢ MÔN HÓA –  TẢI VỀ

Văn hóa 7 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 21K15 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 18/9/2023)  – TẢI VỀ

=>>> Danh sách chia lớp –  TẢI VỀ

Tiến độ Đào tạo năm học 2023 – 2024  ->>> TẢI VỀ