Câu lạc bộ VN86 - Các nhà cái uy tín đổi thưởng

Quy chế Về việc giảng dạy khối lượng kiến thức Văn hóa Trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Hiệu chỉnh)

23/11/2023
311 lượt xem

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Luật định việc giảng dạy khối lượng kiến thức Văn hóa Trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương ban hành Quy chế về việc giảng dạy khối lượng kiến thức Văn hóa Trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Quy chế văn hóa 4 môn