Câu lạc bộ VN86 - Các nhà cái uy tín đổi thưởng

Quy định về ban hành xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trình độ trung cấp tại Trường TCN KTCN Hùng Vương

30/11/2023
1074 lượt xem

Văn bản này quy định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trình độ trung cấp tại Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng .     

QUY ĐỊNH
Về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trình độ trung cấp
tại Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Học bổng khuyến khích học tập được áp dụng cho học sinh đang học nghề trình độ trung cấp tại các nhà cái uy tín đổi thưởng .
 2. Học sinh thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi thì vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định.

Điều 2. Thời gian xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

Điều 3. Nguồn quỹ học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu 8% nguồn thu học phí.

Chương II
PHÂN BỔ SUẤT HỌC BỔNG, TIÊU CHUẨN XÉT VÀ MỨC HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Điều 4. Phân bổ suất học bổng:

 1. Căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khích học tập, Hiệu trưởng xác định số lượng suất học bổng cho từng khoá học, ngành học.
 2. Trong trường hợp số lượng học sinh thuộc diện được xét, cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì việc xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập

 1. Học sinh có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên theo quy định tại Quyết định số 58/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; Quyết định số 153/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 29/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng về hiệu chỉnh quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Quyết định số 102/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 14/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề các nhà cái uy tín đổi thưởng ban hành Quy định về công tác học sinh trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.
 2. Những học sinh vi phạm một trong những điều dưới đây sẽ không được xét cấp học bổng:
a. Chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, bảo hiểm y tế và các loại phí theo quy định.
b. Vi phạm quy chế công tác học sinh và các quy định khác bị xử lý kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng.
c. Có điểm thi kết thúc mô đun, môn học lần thứ nhất dưới 5.0 điểm (theo hệ 10).
d. Vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành mà có giấy báo xử lý, xử phạt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
e. Học sinh có số mô đun, môn học đã đăng ký học nhỏ hơn 2/3 trên tổng số mô đun, môn học của học kỳ.

Điều 6. Mức học bổng khuyến khích học tập

Học bổng được cấp đủ theo số tháng thực học trong một năm (10 tháng trong một năm học) và được cấp theo từng học kỳ. Mức học bổng được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

 1. Mức học bổng khuyến khích học nghề cho học sinh xếp loại Khá tối thiểu bằng mức trần học phí hiện hành của nghề mà học sinh đó phải đóng tại trường.
 2. Mức học bổng khuyến khích học nghề cho học sinh xếp loại giỏi cao bằng 1.1 lần mức học bổng đối với học sinh xếp loại khá.
 3. Mức học bổng khuyến khích học nghề cho học sinh xếp loại xuất sắc cao bằng 1.2 lần mức học bổng đối với học sinh, sinh viên xếp loại khá.

Điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều này được xác định theo quy định của Quyết định số 58/QĐ- KTCNHV-ĐT; Quyết định số 153/QĐ- KTCNHV-ĐT và Quyết định số 102/QĐ-KTCNHV-HSSV; trong đó điểm trung bình chung học tập để xét học bổng theo quy định này được tính từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất.

Chương III
PHƯƠNG THỨC, XẾP LOẠI XÉT, CẤP HỌC BỔNG

Điều 7. Phương thức xét, cấp học bổng

Căn cứ vào Quỹ học bổng học kỳ của lớp và kết quả xếp loại xét học bổng từ cao đến thấp, Trường tiến hành xét, cấp học bổng.

Số suất học bổng được chọn từ 01 học sinh đến khi hết số suất học bổng của từng lớp theo thứ tự ưu tiên như sau:

 1. Xét, cấp học bổng từ loại xuất sắc xuống loại khá.
 2. Xét kết quả học tập tính đến 01 số lẻ và điểm rèn luyện, nếu có học sinh trùng kết quả học tập thì xét tiếp điểm rèn luyện, nếu vẫn còn trường hợp trùng điểm rèn luyện thì xét kết quả học tập đến 03 số lẻ.

Điều 8. Các xếp loại để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Kết quả xếp loại

Học tập học kỳ

Kết quả xếp loại

rèn luyện học kỳ

Xếp loại xét, cấp học bổng học kỳ
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
Xuất sắc Tốt Giỏi
Xuất sắc Khá Khá
Giỏi Xuất sắc Giỏi
Giỏi Tốt Giỏi
Giỏi Khá Khá
Khá Xuất sắc Khá
Khá Tốt Khá
Khá Khá

Khá

Chương IV
QUY TRÌNH VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Điều 9. Quy trình xét, cấp học bổng

Căn cứ vào xếp loại xét, cấp học bổng học kỳ của học sinh, Hội đồng thực hiện xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định theo quy trình như sau:

TT Nội dung thực hiện Thời gian hoàn thành Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Biểu mẫu
1 Tham mưu số lượng suất học bổng cho từng khoá học, ngành học. 01 tuần ngay khi nhận thông tin quỹ học bổng từ Phòng Kế toán. Phòng CTHS-SV Phòng Kế toán Tờ trình
2 Thành lập Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh. Trong 07 ngày làm việc sau khi quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện được phê duyệt. Phòng CTHS-SV Quyết định, Danh sách Hội đồng
3 Căn cứ Điều 8 của quy định này, lập danh sách học sinh đủ điều kiện dự kiến để xét học bổng khuyến khích học tập và trình Hội đồng xem xét. Danh sách đủ điều kiện – Danh sách không đủ điều kiện
4 Thực hiện niêm yết công khai danh sách học sinh đủ điều kiện trên bảng thông báo của Trường trong 05 ngày làm việc. Sau khi lập xong danh sách học sinh đủ điều kiện xét, cấp học bổng Phòng CTHS-SV    
Tổng hợp ý kiến, phản hồi, thắc mắc của học sinh  
5 Họp xét học bổng cho học sinh 01 ngày làm việc sau khi hết thời gian niêm yết Hội đồng Biên bản họp
6 Lập Quyết định và danh sách học sinh được cấp học bổng khuyến khích học tập trình Hiệu trưởng phê duyệt Sau khi họp Hội đồng 02 ngày làm việc Phòng CTHS-SV

(thường trực hội đồng)

Quyết định, Danh sách học sinh được cấp
7 Niêm yết Quyết định, danh sách học sinh được cấp học bổng khuyến khích học tập (đã được phê duyệt) trên bảng thông báo của Trường.  
8 Gửi Quyết định và Danh sách: 01 bản qua email cho giáo viên chủ nhiệm để thông báo cho học sinh: 01 bản qua email cho Trưởng khoa, bộ môn để biết: 01 bản bằng giấy và qua email cho phòng Kế toán. 01 ngày làm việc sau khi Quyết định được phê duyệt Phòng CTHS-SV GVCN;

Phòng Kế toán;

Khoa/ BM

 
9 Thực hiện các thủ tục cần thiết tiếp theo để cấp học bổng cho học sinh. 02 tuần sau khi nhận thông tin chuyển khoản và quyết định được phê duyệt Phòng Kế toán Phòng CTHS-SV  
9.1 Bằng hình thức chuyển khoản:

–      Thực hiện chuyển khoản theo danh sách học sinh đã được phê duyệt.

 
9.2 Bằng tiền mặt:

–      Lập biên bản bàn giao tiền, danh sách học sinh được nhận học bổng cho phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Ngay sau khi nhận được tiền và danh sách học sinh được nhận học bổng Phòng CTHS-SV Thông báo
–      Thông báo (về thời gian, người phụ trách) và thực hiện việc phát học bổng khuyến khích học tập cho học sinh theo danh sách.  
10 Báo cáo tình hình thực hiện việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh. Khi kết thúc việc phát học bổng theo thông báo hoặc khi Hiệu trưởng yêu cầu. Báo cáo

Điều 10. Thành phần Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

 1. Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Số lượng thành viên Hội đồng là 01 số lẻ.
 2. Thành phần Hội đồng gồm:
a. Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trưởng.
b. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng: Phó hiệu trưởng phụ trách phòng CTHS-SV.
c. Thư ký Hội đồng: lãnh đạo phòng Công tác học sinh, sinh viên.
d. Các uỷ viên: lãnh đạo các khoa, bộ môn; các phòng có liên quan, Bí thư Đoàn TNCS của Trường.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

 1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm chủ trì đồng thời phối hơp với các bộ phận có liên quan để tổ chức thực hiện quy định này.
 2. Phòng Kế toán có trách nhiệm phối hợp Phòng Công tác học sinh, sinh viên thực hiện các nội dung liên quan.
 3. Các phòng, khoa, bộ môn và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy định này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh quy định này, các bộ phận cần có văn bản đề nghị gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

 

Đính kèm: Tải file tại đây